@Psycho_Sagarr Accha accha toh khush rha kar sad shayari kyu krta hai

@Psycho_Sagarr Accha accha toh khush rha kar sad shayari kyu krta hai
@Psycho_Sagarr Accha accha toh khush rha kar sad shayari kyu krta hai

@Psycho_Sagarr Accha accha toh khush rha kar sad shayari kyu krta hai
#PsychoSagarr #Accha #accha #toh #khush #rha #kar #sad #shayari #kyu #krta #hai

Twitter shayarish by THE LOST SHINE 🖤