Koi Sad Dukhi Shayari Hi Sunna Do iss Devdas Ko

Koi Sad Dukhi Shayari Hi Sunna Do iss Devdas Ko 😒
Koi Sad Dukhi Shayari Hi Sunna Do iss Devdas Ko

Koi Sad Dukhi Shayari Hi Sunna Do iss Devdas Ko 😒
#Koi #Sad #Dukhi #Shayari #Sunna #iss #Devdas

Twitter shayarish by ✨Møhammãd H@i$h✨

Leave a Reply