@Eman_hi_hn Sad shayari tu nhi krta me yarr magarr deep hotti hai

@Eman_hi_hn Sad shayari tu nhi krta me yarr magarr deep hotti hai 🙂🖤
@Eman_hi_hn Sad shayari tu nhi krta me yarr magarr deep hotti hai

@Eman_hi_hn Sad shayari tu nhi krta me yarr magarr deep hotti hai 🙂🖤
#Emanhihn #Sad #shayari #nhi #krta #yarr #magarr #deep #hotti #hai

Twitter shayarish by $aim (Lashh’s bday 🔪🎂)