@Asim_my_emotion Tum kar do sad shayari aise saara din tum kuch toh karte bhi na

@Asim_my_emotion Tum kar do sad shayari aise saara din tum kuch toh karte bhi nahin- I haven’t seen lazier person than you. Like, rt bhi nahin karti time par
@Asim_my_emotion Tum kar do sad shayari aise saara din tum kuch toh karte bhi na

@Asim_my_emotion Tum kar do sad shayari aise saara din tum kuch toh karte bhi nahin- I haven’t seen lazier person than you. Like, rt bhi nahin karti time par
#Asimmyemotion #Tum #kar #sad #shayari #aise #saara #din #tum #kuch #toh #karte #bhi

Twitter shayarish by Mamta 💛💛