ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ।। ਅਸੀਂ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ

ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ।।
ਅਸੀਂ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ😟
ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ।।
ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ😔
#sad #love #Shayariquotes #Shayari
ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ।।
ਅਸੀਂ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ
ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ

ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ।।
ਅਸੀਂ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ😟
ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ।।
ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ😔
#sad #love #Shayariquotes #Shayari
#ਉਹਨ #ਸਪਨ #ਦਖਉਣ #ਦ #ਆਦਤ #ਸ #ਅਸ #ਬਣਦ #ਰਹਉਹਨ #ਝਠ #ਬਲਣ #ਦ #ਆਦਤ

Twitter shayarish by Sunny Mehsopuria