You are currently viewing கொன்று விடுங்கள் ஏமாற்றுவதற்கு பதிலாக ..பிடிக்கவில்லை என்றால் பொய்யாக நேசிக்காதீ💓காதல் வலிகள் By (⌒_⌒;)🇲 adheswaran🇻ennila(●‿●✿) on ShareChat – WAS
கொன்று-விடுங்கள்-ஏமாற்றுவதற்கு-பதிலாக-பிடிக்கவில்லை-என்றால்-பொய்யாக-நேசிக்காதீகாதல்-வலிகள்-By

கொன்று விடுங்கள் ஏமாற்றுவதற்கு பதிலாக ..பிடிக்கவில்லை என்றால் பொய்யாக நேசிக்காதீ💓காதல் வலிகள் By (⌒_⌒;)🇲 adheswaran🇻ennila(●‿●✿) on ShareChat – WAS

கொன்று விடுங்கள் ஏமாற்றுவதற்கு பதிலாக ..பிடிக்கவில்லை என்றால் பொய்யாக நேசிக்காதீ💓காதல் வலிகள் By (⌒_⌒;)🇲 adheswaran🇻ennila(●‿●✿) on ShareChat – WAS
கொன்று விடுங்கள் ஏமாற்றுவதற்கு பதிலாக ..பிடிக்கவில்லை என்றால் பொய்யாக நேசிக்காதீ💓காதல் வலிகள் By (⌒_⌒;)🇲 adheswaran🇻ennila(●‿●✿) on ShareChat – WAS
#கனற #வடஙகள #ஏமறறவதறக #பதலக #படககவலல #எனறல #பயயக #நசககதகதல #வலகள #adheswaranennila #ShareChat

More on Sharechat

Leave a Reply