You are currently viewing ॐ हनुमते नमः
 ॐ वायु पुत्राय नमः
 ॐ आरोग्यकर्त्रे नमः
 जय जय श्री राम, जय हनुमान…
-हनुमते-नमः-ॐ-वायु-पुत्राय-नमः-ॐ-आरोग्यकर्त्रे-नमः

ॐ हनुमते नमः ॐ वायु पुत्राय नमः ॐ आरोग्यकर्त्रे नमः जय जय श्री राम, जय हनुमान…

[ad_1]

ॐ हनुमते नमः
ॐ वायु पुत्राय नमः
ॐ आरोग्यकर्त्रे नमः
जय जय श्री राम, जय हनुमान 🙏🙏🙏
·


[ad_2]

Source