You are currently viewing विष्णु शान्ताकारम् मंत्र
 शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम्
 विश्वाधारम् ग…
-शान्ताकारम्-मंत्र-शान्ताकारम्-भुजगशयनम्-पद्मनाभम्-सुरेशम्-विश्वाधारम्-ग

विष्णु शान्ताकारम् मंत्र शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् ग…

[ad_1]

विष्णु शान्ताकारम् मंत्र
शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम्
विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम्।
लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम्
वन्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्॥
मंगल श्री विष्णु मंत्र
मङ्गलम् भगवान विष्णुः, मङ्गलम् गरुणध्वजः।
मङ्गलम् पुण्डरी काक्षः, मङ्गलाय तनो हरिः॥


[ad_2]

Source

Leave a Reply