You are currently viewing गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम्ं। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि वि…
-भूतगणादिसेवितं-कपित्थजम्बूफलचारु-भक्षणम्ं।-उमासुतं-शोकविनाशकारकं-नमामि-वि

गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम्ं। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि वि…

[ad_1]

गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम्ं। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्॥


[ad_2]

Source

Leave a Reply