You are currently viewing #📙ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା #🙌 ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଗୀତା ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି , ମୁଁ କ📙ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା By 😀Always Smiling 😍 Always Happy 😀 ❤k_u_s_u_m❤
-ଭାଗବତ-ଗୀତା-ଜୟ-ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଗୀତା-ରେ-ଭଗବାନ-ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-କହିଛନ୍ତି

#📙ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା #🙌 ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଗୀତା ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି , ମୁଁ କ📙ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା By 😀Always Smiling 😍 Always Happy 😀 ❤k_u_s_u_m❤

  • Post category:Odia Status

#📙ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା #🙌 ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଗୀତା ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି , ମୁଁ କ📙ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା By 😀Always Smiling 😍 Always Happy 😀 ❤k_u_s_u_m❤
#📙ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା #🙌 ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଗୀତା ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି , ମୁଁ କ📙ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା By 😀Always Smiling 😍 Always Happy 😀 ❤k_u_s_u_m❤
#ଶରମଦ #ଭଗବତ #ଗତ #ଜୟ #ଶରକଷଣଗତ #ର #ଭଗବନ #ଶରକଷଣ #କହଛନତ #ମ #କଶରମଦ #ଭଗବତ #ଗତ #Smiling #Happy #kusum

More on Sharechat