You are currently viewing #💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #😔ನೊಂದ ಮನಸ್ಸು #😞 ಮೂಡ್ ಆಬದುಕು ನೊಂದ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕಣ್ಣೀರ💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By 💞shwetha Mahesh💞 on ShareChat – WAStickerApp, Statu
-ಮಾತು-ನೊಂದ-ಮನಸ್ಸು-ಮೂಡ್-ಆಬದುಕು-ನೊಂದ-ಹೃದಯಗಳಿಗೆ-ಮಾತ್ರ

#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #😔ನೊಂದ ಮನಸ್ಸು #😞 ಮೂಡ್ ಆಬದುಕು ನೊಂದ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕಣ್ಣೀರ💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By 💞shwetha Mahesh💞 on ShareChat – WAStickerApp, Statu

#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #😔ನೊಂದ ಮನಸ್ಸು #😞 ಮೂಡ್ ಆಬದುಕು ನೊಂದ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕಣ್ಣೀರ💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By 💞shwetha Mahesh💞 on ShareChat – WAStickerApp, Statu
#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #😔ನೊಂದ ಮನಸ್ಸು #😞 ಮೂಡ್ ಆಬದುಕು ನೊಂದ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕಣ್ಣೀರ💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By 💞shwetha Mahesh💞 on ShareChat – WAStickerApp, Statu
#ಮನದಳದ #ಮತ #ನದ #ಮನಸಸ #ಮಡ #ಆಬದಕ #ನದ #ಹದಯಗಳಗ #ಮತರ #ಗತತ #ಕಣಣರಮನದಳದ #ಮತ #shwetha #Mahesh #ShareChat #WAStickerApp #Statu

More on Sharechat

Leave a Reply