You are currently viewing #💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #😔ನೊಂದ ಮನಸ್ಸು #😞 ಮೂಡ್ ಆಸಿಕ್ರೆ ಖುಷಿ … ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಿಲ್💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By ✨️Silence ✨️unlucky 🎭im Alone🎭person 👍 on ShareCha
-ಮಾತು-ನೊಂದ-ಮನಸ್ಸು-ಮೂಡ್-ಆಸಿಕ್ರೆ-ಖುಷಿ-ಸಿಗಲಿಲ್ಲ-ಅಂದ್ರೆ

#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #😔ನೊಂದ ಮನಸ್ಸು #😞 ಮೂಡ್ ಆಸಿಕ್ರೆ ಖುಷಿ … ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಿಲ್💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By ✨️Silence ✨️unlucky 🎭im Alone🎭person 👍 on ShareCha

#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #😔ನೊಂದ ಮನಸ್ಸು #😞 ಮೂಡ್ ಆಸಿಕ್ರೆ ಖುಷಿ … ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಿಲ್💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By ✨️Silence ✨️unlucky 🎭im Alone🎭person 👍 on ShareCha
#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #😔ನೊಂದ ಮನಸ್ಸು #😞 ಮೂಡ್ ಆಸಿಕ್ರೆ ಖುಷಿ … ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಿಲ್💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By ✨️Silence ✨️unlucky 🎭im Alone🎭person 👍 on ShareCha
#ಮನದಳದ #ಮತ #ನದ #ಮನಸಸ #ಮಡ #ಆಸಕರ #ಖಷ #ಸಗಲಲಲ #ಅದರ #ಬಜರಲಮನದಳದ #ಮತ #Silence #unlucky #Aloneperson #ShareCha

More on Sharechat

Leave a Reply