You are currently viewing #💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #📜 ನುಡಿಮುತ್ತು #📝ನನ್ನ ಕವಸುಳ್ಳಾಗಿ ನಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By Saroja Marathi 🇮🇳 on ShareChat – WAStickerApp, Stat
ಮನದಾಳದ-ಮಾತು-ನುಡಿಮುತ್ತು-ನನ್ನ-ಕವಸುಳ್ಳಾಗಿ-ನಾಡಲು-ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು-ಮೊದಲು-ವ್ಯಕ್ಮನದಾಳದ

#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #📜 ನುಡಿಮುತ್ತು #📝ನನ್ನ ಕವಸುಳ್ಳಾಗಿ ನಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By Saroja Marathi 🇮🇳 on ShareChat – WAStickerApp, Stat

#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #📜 ನುಡಿಮುತ್ತು #📝ನನ್ನ ಕವಸುಳ್ಳಾಗಿ ನಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By Saroja Marathi 🇮🇳 on ShareChat – WAStickerApp, Stat
#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #📜 ನುಡಿಮುತ್ತು #📝ನನ್ನ ಕವಸುಳ್ಳಾಗಿ ನಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By Saroja Marathi 🇮🇳 on ShareChat – WAStickerApp, Stat
#ಮನದಳದ #ಮತ #ನಡಮತತ #ನನನ #ಕವಸಳಳಗ #ನಡಲ #ಗತತಲಲದವರ #ಮದಲ #ವಯಕಮನದಳದ #ಮತ #Saroja #Marathi #ShareChat #WAStickerApp #Stat

More on Sharechat

Leave a Reply