You are currently viewing #💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #❤ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ❤ #ನನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿಸುಂದರ ಕವನ ನೀನು ಬರೆಯಲು ಪದಗಳ💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By 🌟ಅಂಜಲಿ ಅಂಜು🌟 on ShareChat – WAStickerApp, Status, V
-ಮಾತು-ಹೃದಯದಿಂದ-ಹೃದಯಕ್ಕೆ-ನನನ್ನ-ಜೀವನದ-ಅತಿಸುಂದರ-ಕವನ-ನೀನು

#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #❤ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ❤ #ನನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿಸುಂದರ ಕವನ ನೀನು ಬರೆಯಲು ಪದಗಳ💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By 🌟ಅಂಜಲಿ ಅಂಜು🌟 on ShareChat – WAStickerApp, Status, V

#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #❤ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ❤ #ನನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿಸುಂದರ ಕವನ ನೀನು ಬರೆಯಲು ಪದಗಳ💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By 🌟ಅಂಜಲಿ ಅಂಜು🌟 on ShareChat – WAStickerApp, Status, V
#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು #❤ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ❤ #ನನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿಸುಂದರ ಕವನ ನೀನು ಬರೆಯಲು ಪದಗಳ💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By 🌟ಅಂಜಲಿ ಅಂಜು🌟 on ShareChat – WAStickerApp, Status, V
#ಮನದಳದ #ಮತ #ಹದಯದದ #ಹದಯಕಕ #ನನನನ #ಜವನದ #ಅತಸದರ #ಕವನ #ನನ #ಬರಯಲ #ಪದಗಳಮನದಳದ #ಮತ #ಅಜಲ #ಅಜ #ShareChat #WAStickerApp #Status

More on Sharechat

Leave a Reply