You are currently viewing #💓ಮನದಾಳದ ಮಾತುಎಷ್ಟೇ ಋಷಿಯಾನಿ ಇಠಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು 💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By I love u appa 🙏 on ShareChat – WAStickerApp, Status, Videos and Friends
ಮನದಾಳದ-ಮಾತುಎಷ್ಟೇ-ಋಷಿಯಾನಿ-ಇಠಬೇಕು-ಅಂತ-ಪ್ರಯತ್ನ-ಪಟ್ಟರು-ಮನದಾಳದ-ಮಾತು-By

#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತುಎಷ್ಟೇ ಋಷಿಯಾನಿ ಇಠಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು 💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By I love u appa 🙏 on ShareChat – WAStickerApp, Status, Videos and Friends

#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತುಎಷ್ಟೇ ಋಷಿಯಾನಿ ಇಠಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು 💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By I love u appa 🙏 on ShareChat – WAStickerApp, Status, Videos and Friends
#💓ಮನದಾಳದ ಮಾತುಎಷ್ಟೇ ಋಷಿಯಾನಿ ಇಠಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು 💓ಮನದಾಳದ ಮಾತು By I love u appa 🙏 on ShareChat – WAStickerApp, Status, Videos and Friends
#ಮನದಳದ #ಮತಎಷಟ #ಋಷಯನ #ಇಠಬಕ #ಅತ #ಪರಯತನ #ಪಟಟರ #ಮನದಳದ #ಮತ #love #appa #ShareChat #WAStickerApp #Status #Videos #Friends

More on Sharechat