You are currently viewing #📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર #📚 મારા વિચારો કોઈ પણ માણસ તમારી બદનામી કરે ને તો ગુસ્સ📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર By મારુ અભિમાન મારુ ગરવી ગુજરાત on ShareChat –
-બાપૂ-સુવિચાર-મારા-વિચારો-કોઈ-પણ-માણસ

#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર #📚 મારા વિચારો કોઈ પણ માણસ તમારી બદનામી કરે ને તો ગુસ્સ📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર By મારુ અભિમાન મારુ ગરવી ગુજરાત on ShareChat –

#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર #📚 મારા વિચારો કોઈ પણ માણસ તમારી બદનામી કરે ને તો ગુસ્સ📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર By મારુ અભિમાન મારુ ગરવી ગુજરાત on ShareChat –
#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર #📚 મારા વિચારો કોઈ પણ માણસ તમારી બદનામી કરે ને તો ગુસ્સ📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર By મારુ અભિમાન મારુ ગરવી ગુજરાત on ShareChat –
#મરર #બપ #સવચર #મર #વચર #કઈ #પણ #મણસ #તમર #બદનમ #કર #ન #ત #ગસસ #મરર #બપ #સવચર #મર #અભમન #મર #ગરવ #ગજરત #ShareChat

More on Sharechat