You are currently viewing #📿 મોરારી બાપૂ સુવિચારજ્યાં કદર હોય ત્યાં જ તમારી લાગણી વરસાવો📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર By 🎼ԑঙ<💙>ԑ̮̑ prem 🎼ԑঙ<💙>ԑ̮̑ on ShareChat – WAStickerApp, Sta
-બાપૂ-સુવિચારજ્યાં-કદર-હોય-ત્યાં-જ-તમારી-લાગણી

#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચારજ્યાં કદર હોય ત્યાં જ તમારી લાગણી વરસાવો📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર By 🎼ԑঙ<💙>ԑ̮̑ prem 🎼ԑঙ<💙>ԑ̮̑ on ShareChat – WAStickerApp, Sta

#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચારજ્યાં કદર હોય ત્યાં જ તમારી લાગણી વરસાવો📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર By 🎼ԑঙ<💙>ԑ̮̑ prem 🎼ԑঙ<💙>ԑ̮̑ on ShareChat – WAStickerApp, Sta
#📿 મોરારી બાપૂ સુવિચારજ્યાં કદર હોય ત્યાં જ તમારી લાગણી વરસાવો📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર By 🎼ԑঙ<💙>ԑ̮̑ prem 🎼ԑঙ<💙>ԑ̮̑ on ShareChat – WAStickerApp, Sta
#મરર #બપ #સવચરજય #કદર #હય #તય #જ #તમર #લગણ #વરસવ #મરર #બપ #સવચર #ԑঙltgtԑ #prem #ԑঙltgtԑ #ShareChat #WAStickerApp #Sta

More on Sharechat