You are currently viewing #🎉 તહેવારો #😊 શુભકામનાઓ #🙏 ધાર્મિક વોવટ સાવિત્રી પૂનમના દ્રિતના ભેચ્છાઓ જયેષ્🎉 તહેવારો By કૃષ્ણકાંતએમજોષીપૂર્વ મામલતદાર.
જૂનાગઢ. 
ગુજરાતી/હિ on Sh
-શુભકામનાઓ-ધાર્મિક-વોવટ-સાવિત્રી-પૂનમના-દ્રિતના

#🎉 તહેવારો #😊 શુભકામનાઓ #🙏 ધાર્મિક વોવટ સાવિત્રી પૂનમના દ્રિતના ભેચ્છાઓ જયેષ્🎉 તહેવારો By કૃષ્ણકાંતએમજોષીપૂર્વ મામલતદાર. જૂનાગઢ. ગુજરાતી/હિ on Sh

#🎉 તહેવારો #😊 શુભકામનાઓ #🙏 ધાર્મિક વોવટ સાવિત્રી પૂનમના દ્રિતના ભેચ્છાઓ જયેષ્🎉 તહેવારો By કૃષ્ણકાંતએમજોષીપૂર્વ મામલતદાર.
જૂનાગઢ.
ગુજરાતી/હિ on Sh
#🎉 તહેવારો #😊 શુભકામનાઓ #🙏 ધાર્મિક વોવટ સાવિત્રી પૂનમના દ્રિતના ભેચ્છાઓ જયેષ્🎉 તહેવારો By કૃષ્ણકાંતએમજોષીપૂર્વ મામલતદાર.
જૂનાગઢ.
ગુજરાતી/હિ on Sh
#તહવર #શભકમનઓ #ધરમક #વવટ #સવતર #પનમન #દરતન #ભચછઓ #જયષ #તહવર #કષણકતએમજષપરવ #મમલતદરજનગઢ #ગજરતહ

More on Sharechat