You are currently viewing તો આપણે હસતા મોઢે હારી જવું જોઈએ…!!

Gઆપણી હાર જો કોઈની ખુશીનું કારણ બને , આજન📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર By 💞(;´༎ຶٹ༎ຶ`)♕︎q͜͡u̥ͦꏂꏂn҈★♔︎𖠌 on ShareChat –
નમસ્કાર-ShareChat--ભારતીય-એપ-છે-ડાઉનલોડ-કરો-ફની-વિડિઓવિડિઓ

તો આપણે હસતા મોઢે હારી જવું જોઈએ…!! Gઆપણી હાર જો કોઈની ખુશીનું કારણ બને , આજન📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર By 💞(;´༎ຶٹ༎ຶ`)♕︎q͜͡u̥ͦꏂꏂn҈★♔︎𖠌 on ShareChat –

તો આપણે હસતા મોઢે હારી જવું જોઈએ…!!

Gઆપણી હાર જો કોઈની ખુશીનું કારણ બને , આજન📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર By 💞(;´༎ຶٹ༎ຶ`)♕︎q͜͡u̥ͦꏂꏂn҈★♔︎𖠌 on ShareChat –
તો આપણે હસતા મોઢે હારી જવું જોઈએ…!!

Gઆપણી હાર જો કોઈની ખુશીનું કારણ બને , આજન📿 મોરારી બાપૂ સુવિચાર By 💞(;´༎ຶٹ༎ຶ`)♕︎q͜͡u̥ͦꏂꏂn҈★♔︎𖠌 on ShareChat –
#ત #આપણ #હસત #મઢ #હર #જવ #જઈએGઆપણ #હર #જ #કઈન #ખશન #કરણ #બન #આજન #મરર #બપ #સવચર #ٹquꏂꏂn𖠌 #ShareChat

More on Sharechat