You are currently viewing Wajid Shaikh poetries on Instagram: “Kisi se giley-shikwe bhi ab na rahe  Hum jo pehle teh, wese ab na rahe  Kahe kissey jab koi hai nahi apna Har apno ke apne pan se ab na…”
Wajid-Shaikh-poetries-on-Instagram-Kisi-se-giley-shikwe-bhi-ab

Wajid Shaikh poetries on Instagram: “Kisi se giley-shikwe bhi ab na rahe Hum jo pehle teh, wese ab na rahe Kahe kissey jab koi hai nahi apna Har apno ke apne pan se ab na…”


Wajid Shaikh poetries on Instagram: “Kisi se giley-shikwe bhi ab na rahe Hum jo pehle teh, wese ab na rahe Kahe kissey jab koi hai nahi apna Har apno ke apne pan se ab na…”

#Wajid #Shaikh #poetries #Instagram #Kisi #gileyshikwe #bhi #rahe #Hum #pehle #teh #wese #rahe #Kahe #kissey #jab #koi #hai #nahi #apna #Har #apno #apne #pan

More Pinterest Quotes by ankeetv

Leave a Reply