Ek shor hai mujh mein jo khamosh bohat hai
Ek-shor-hai-mujh-mein-jo-khamosh-bohat-hai

Ek shor hai mujh mein jo khamosh bohat hai


#shor #hai #mujh #mein #khamosh #bohat #hai
Ek shor hai mujh mein jo khamosh bohat hai

Ek shor hai mujh mein jo khamosh bohat hai

Ek shor hai mujh mein jo khamosh bohat hai
#shor #hai #mujh #mein #khamosh #bohat #hai

Image by ankeetv

Leave a Reply