$ઈસ ભ્રમ્માન્ડ મે સીર્ફ ખુદા/શ…

[ad_1]

$ઈસ ભ્રમ્માન્ડ મે સીર્ફ ખુદા/શૈતાન સત્ય બોલને/કુબૂલ કરને કા શામર્થ્ય રખતા હૈ…તો તુમ તો ઈન્સાનો કે પરેહ હો…$

[ad_2]

Source by habeebfatima

Leave a Reply