@Yashika97235497 Wah ji wah shayr saab

@Yashika97235497 Wah ji wah shayr saab
@Yashika97235497 Wah ji wah shayr saab

@Yashika97235497 Wah ji wah shayr saab
#Yashika97235497 #Wah #wah #shayr #saab

Twitter shayarish by rohit Choudhary