@tara_the_diva Acha sila diya tumne meri excitement ka Aaj bhi shayri nhi Good

@tara_the_diva Acha sila diya tumne meri excitement ka
Aaj bhi shayri nhi 🙁🥺
Good morning 😍
@tara_the_diva Acha sila diya tumne meri excitement ka
Aaj bhi shayri nhi
Good

@tara_the_diva Acha sila diya tumne meri excitement ka
Aaj bhi shayri nhi 🙁🥺
Good morning 😍
#tarathediva #Acha #sila #diya #tumne #meri #excitement #Aaj #bhi #shayri #nhi #Good

Twitter shayarish by dabbang

Leave a Reply