@smile_maggi उफ्फ ये यूनानी मेडिसिन भरी शायरी.. दिल म दर्द ठीक हो रहे …

@smile_maggi 👌👌

उफ्फ ये यूनानी मेडिसिन भरी शायरी..
दिल म दर्द ठीक हो रहे 😊
@smile_maggi

उफ्फ ये यूनानी मेडिसिन भरी शायरी..
दिल म दर्द ठीक हो रहे …

@smile_maggi 👌👌

उफ्फ ये यूनानी मेडिसिन भरी शायरी..
दिल म दर्द ठीक हो रहे 😊
#smilemaggi #उफफ #य #यनन #मडसन #भर #शयरदल #म #दरद #ठक #ह #रह

Twitter shayarish by ꧁𝗖𝗮𝘁-𝗦𝗵𝗮𝗿𝗸 : 𝑪𝒂𝒕𝒇𝒊𝒔𝒉 𝒌𝒆 𝑷𝒂𝒑𝒂꧂

Leave a Reply