@Shushantjohari Itni sad shayri pr Waah nahi aah hoti hai

@Shushantjohari Itni sad shayri pr
Waah nahi aah hoti hai
😂
@Shushantjohari Itni sad shayri pr
Waah nahi aah hoti hai

@Shushantjohari Itni sad shayri pr
Waah nahi aah hoti hai
😂
#Shushantjohari #Itni #sad #shayri #Waah #nahi #aah #hoti #hai

Twitter shayarish by Pooja Srivastava💕

Leave a Reply