You are currently viewing @NikitaJ47076862 @sheezabb @loverlady12345 @ImRiya69 @naughty_rkaur @kitkat_soni
@NikitaJ-@sheezabb-@loverlady-@ImRiya-@naughty rkaur-@kitkat soni

@NikitaJ47076862 @sheezabb @loverlady12345 @ImRiya69 @naughty_rkaur @kitkat_soni

@NikitaJ47076862 @sheezabb @loverlady12345 @ImRiya69 @naughty_rkaur @kitkat_soniya @__Madhuri__ @Maaya_Blu @Sejalrajput14 @HariBhariSona @cptjkspw @Sneha2755 @Shivani11854167 @WildCat_Mahi @Shikha3s4 Yeh sirf ek shayri hai aur yeh dosti ka pyar hai. Hume na padna hai ab pyar vyar me kisi ke. Dard ke sivaye pyar ne mujhe aur kuch na diya. Sirf Blackmail hua hu isme emotionally. 😉😉😂😂😂🙏🙏 https://t.co/9KwCz8kmRr
@NikitaJ47076862 @sheezabb @loverlady12345 @ImRiya69 @naughty_rkaur @kitkat_soni

@NikitaJ47076862 @sheezabb @loverlady12345 @ImRiya69 @naughty_rkaur @kitkat_soniya @__Madhuri__ @Maaya_Blu @Sejalrajput14 @HariBhariSona @cptjkspw @Sneha2755 @Shivani11854167 @WildCat_Mahi @Shikha3s4 Yeh sirf ek shayri hai aur yeh dosti ka pyar hai. Hume na padna hai ab pyar vyar me kisi ke. Dard ke sivaye pyar ne mujhe aur kuch na diya. Sirf Blackmail hua hu isme emotionally. 😉😉😂😂😂🙏🙏 https://t.co/9KwCz8kmRr
#NikitaJ47076862 #sheezabb #loverlady12345 #ImRiya69 #naughtyrkaur #kitkatsoni

Twitter shayarish by Ravi

Leave a Reply