You are currently viewing રાજનીતિમાં પણ વિપક્ષ જેને સ્વીકાર કરે છે એવા ભારત રત્ન પુર્વ દેશ સેવક પરમ શ્રદ્ધ
-પણ-વિપક્ષ-જેને-સ્વીકાર-કરે-છે-એવા-ભારત-રત્ન

રાજનીતિમાં પણ વિપક્ષ જેને સ્વીકાર કરે છે એવા ભારત રત્ન પુર્વ દેશ સેવક પરમ શ્રદ્ધ

રાજનીતિમાં પણ વિપક્ષ જેને સ્વીકાર કરે છે એવા ભારત રત્ન પુર્વ દેશ સેવક પરમ શ્રદ્ધેય શ્રી અટલજી બાજપાઈ ને શત્રુઓ શત્રુઓ નમન…

https://t.co/TikHkFV3XX
રાજનીતિમાં પણ વિપક્ષ જેને સ્વીકાર કરે છે એવા ભારત રત્ન પુર્વ દેશ સેવક પરમ શ્રદ્ધ

રાજનીતિમાં પણ વિપક્ષ જેને સ્વીકાર કરે છે એવા ભારત રત્ન પુર્વ દેશ સેવક પરમ શ્રદ્ધેય શ્રી અટલજી બાજપાઈ ને શત્રુઓ શત્રુઓ નમન…

https://t.co/TikHkFV3XX
#રજનતમ #પણ #વપકષ #જન #સવકર #કર #છ #એવ #ભરત #રતન #પરવ #દશ #સવક #પરમ #શરદધ

Twitter shayarish by Mahobatsinh DodiaBJP