ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ…. ਮੇਰੀਆ ਖੁਸੀਆ ਜੀਆ ਲਕੋਈ ਜਾਨਾ… ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋ ਖਫਾ ਲੱਗਦਾਂ….

ਕੀ ਗੱਲ 🙂ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ….
ਮੇਰੀਆ ਖੁਸੀਆ 😊ਜੀਆ ਲਕੋਈ ਜਾਨਾ…
ਕਿਸੇ ਗੱਲ 🙃ਤੋ ਖਫਾ ਲੱਗਦਾਂ….
ਤਾ ਹੀ ਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ🙂 ਖੋਈ ਜਾਨਾ…
#quote #words #shayri #love
ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ….
ਮੇਰੀਆ ਖੁਸੀਆ ਜੀਆ ਲਕੋਈ ਜਾਨਾ…
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋ ਖਫਾ ਲੱਗਦਾਂ….

ਕੀ ਗੱਲ 🙂ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ….
ਮੇਰੀਆ ਖੁਸੀਆ 😊ਜੀਆ ਲਕੋਈ ਜਾਨਾ…
ਕਿਸੇ ਗੱਲ 🙃ਤੋ ਖਫਾ ਲੱਗਦਾਂ….
ਤਾ ਹੀ ਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ🙂 ਖੋਈ ਜਾਨਾ…
#quote #words #shayri #love
#ਕ #ਗਲ #ਰਬ #ਅਜ #ਕਲਮਰਆ #ਖਸਆ #ਜਆ #ਲਕਈ #ਜਨਕਸ #ਗਲ #ਤ #ਖਫ #ਲਗਦ

Twitter shayarish by words

Leave a Reply