सायद थकानले ग्रस्त भएर होला, पुर्णीमाको रात पनी जुन नहेरी काटेको धन्न गेलरीमा ति…

सायद थकानले ग्रस्त भएर होला,
पुर्णीमाको रात पनी जुन नहेरी काटेको
धन्न गेलरीमा तिम्रो फोटो थीयो,
जुन फोटो नी सुन्दर, चमकीलो। हैन ढाँटेको
#शायरी #सुभप्रभात #मोहनी
सायद थकानले ग्रस्त भएर होला,
पुर्णीमाको रात पनी जुन नहेरी काटेको
धन्न गेलरीमा ति…

सायद थकानले ग्रस्त भएर होला,
पुर्णीमाको रात पनी जुन नहेरी काटेको
धन्न गेलरीमा तिम्रो फोटो थीयो,
जुन फोटो नी सुन्दर, चमकीलो। हैन ढाँटेको
#शायरी #सुभप्रभात #मोहनी
#सयद #थकनल #गरसत #भएर #हलपरणमक #रत #पन #जन #नहर #कटकधनन #गलरम #त

Twitter shayarish by LMB || JARIBTRILOGY ||

Leave a Reply