ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦਾ ਮੇਲਾਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਅਲਬੇਲਾ

ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦਾ ਮੇਲਾ
ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਅਲਬੇਲਾ

ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਸ਼ਿਵਜੀ ਆਏ
ਪਾਰਵਤੀ ਨੂ ਸੰਗ ਲੇਆਏ
ਨੰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਚੇਲਾ

ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਵਿਸ਼੍ਣੁ ਆਏ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੇਆਏ
ਨਾਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਚੇਲਾ

ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ
ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੇਆਏ
ਬਜਰੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਚੇਲਾ

ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਏ
ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੇਆਏ

Leave a Comment